KAMU TAŞINMAZLARININ İRTİFAK TESİSİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ KONULU SEMİNERİMİZ ANKARA EYÜPOĞLU HOTEL' DE BAŞARIYLA SONUÇLANDI....DEĞERLİ ÜSTADLARIMIZA VE TÜM KATILIMCILARIMIZA EN İÇTEN TEŞEKKÜRLERİMİZLE.
Detay...
KAMU TAŞINMAZLARININ İRTİFAK TESİSİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ KONULU SEMİNERİMİZ ANKARA EYÜPOĞLU HOTEL' DE BAŞARIYLA SONUÇLANDI....DEĞERLİ ÜSTADLARIMIZA VE TÜM KATILIMCILARIMIZA EN İÇTEN TEŞEKKÜRLERİMİZLE.
Detay...
KAMU TAŞINMAZLARININ İRTİFAK TESİSİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ KONULU SEMİNERİMİZ ANKARA EYÜPOĞLU HOTEL' DE BAŞARIYLA SONUÇLANDI....DEĞERLİ ÜSTADLARIMIZA VE TÜM KATILIMCILARIMIZA EN İÇTEN TEŞEKKÜRLERİMİZLE.
Detay...
CUMHURİYETİ VE TÜRKİYEYİ ÇOK SEVİYORUZ....
Detay...

Hakkımızda

“«Bilgi» hammaddesinin, «Eğitim» tezgahında işlenerek «Kariyer»e dönüşmesi” ni sağlamak ve bu suretle çağın gerektirdiği kalkınma ve medenileşmeye katkı yapmak. Bu doğrultuda; kurumsal, kişisel ve özel eğitim organizasyonlarıyla toplumsal bir eğitim hamlesi yaparak kariyer gelişimini desteklemek.

Dernek Tüzüğü

 Derneğin Adı ve Merkezi

 
Madde 1- Derneğin Adı: “Bilgi Paylaşımı ve Kariyer Gelişim Derneği” dir. Derneğin merkezi Ankara’dır.
 
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
 
Madde 2- Derneğin Amacı “«Bilgi» hammaddesinin, «Eğitim» tezgahında işlenerek «Kariyer»e dönüşmesi”ni sağlamak ve bu suretle çağın gerektirdiği kalkınma ve medenileşmeye katkı yapmak, ayrıca bu konuda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla kurulmuştur.
 
Bu Amaca Ulaşmak İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
 
1. “Bilgi”nin sadece soyut anlamda değil, somuta dönüşmüş (örneğin “eser” (sanatsal, kültürel, tarihi vb.) gibi) niteliğiyle de korunması, geliştirilmesi ve paylaşılması düşüncesiyle bu konuda faaliyet yapan kişi ve kuruluşlarla ortak organizasyonlar ve işbirliği yapılması,
 
2. “Kariyer”in;
 
a) İnsanın hem zihnî (kişisel gelişim gibi) hem de fiziki (sportif ve sanatsal beceriler gibi) kabiliyetlerinin gelişimi ile,
 
b) Akademik ve kurumsal gelişim anlamında değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunda bizzat veya çözüm ortaklığı şeklinde girişimlerde bulunmak, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, bu alanlarda öğretim kurumlarının kurulmasını teşvik etmek veya bizzat gerçekleştirmek,
 
3. Tüzük amaçlarını gerçekleştirilmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 
4. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 
5. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, ve yayınları temin ederek dokümantasyon merkezi oluşturmak, teknik ve bilimsel araştırmalar yaparak bunları yayınlamak, geliştirdiği çözüm önerileri doğrultusunda kamuoyu oluşmasına katkı yapmak ve bu çalışmaları duyurmak için gazete, dergi, kitap, web gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 
6. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yaparak, bilimsel araştırma-geliştirmeye ve genel eğitim düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Yine derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, yurt içindeki diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturarak yardımlaşmak,
 
7. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 
8. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 
9. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 
10. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 
11. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 
12. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, kermes, spor, gezi gibi eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, üyelerin bu faaliyetlerini yapabilecekleri sosyal ve kültürel tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları tefriş etmek,
 
13. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 
Derneğin Faaliyet Alanı
 
Dernek, eğitim, kültür, sanat, spor gibi sosyal yaşam alanında faaliyet gösterir.
 
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
 
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
 
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
 
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
 
Üyelikten Çıkma
 
Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
 
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 
Üyelikten Çıkarılma
 
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
 
1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 
2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 
3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 
4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 
5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
 
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
 
Dernek Organları
 
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
 
1. Genel kurul,
 
2. Yönetim kurulu,
 
3. Denetim kurulu,
 
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
 
Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
 
Genel kurul;
 
1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 
2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
 
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Temmuz ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
 
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
 
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
 
Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
 
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
 
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
 
Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
 
1. Dernek organlarının seçilmesi,
 
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 
3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 
5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 
6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 
7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 
8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 
9. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 
10. Derneğin vakıf kurması,
 
11. Derneğin fesih edilmesi,
 
12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 
13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
 
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
 
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
 
Madde 10- Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
 
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 
 
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
 
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
 
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 
2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 
3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 
4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 
5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 
6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 
7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 
8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 
9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 
10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 
11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
 
Madde 11- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
 
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
 
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
 
Derneğin Gelir Kaynakları
 
Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
 
1. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 
2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 
3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 
4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 
6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 
7. Diğer gelirler.
 
Derneğin İç Denetimi
 
Madde 13- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 
Derneğin Borçlanma Usulleri
 
Madde 14- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
 
Madde 15- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
 
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
 
Madde 16- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
 
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
 
Tasfiye İşlemleri
 
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Bilgi Paylaşımı ve Kariyer Gelişim Derneği” ibaresi kullanılır.
 
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
 
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
 
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
 
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 
Hüküm Eksikliği
 
Madde 17- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 
Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir. 
 
 
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
 
Adı ve Soyadı              Görev Ünvanı
 
Ahmet UYSAL              Başkan
 
Özkan GENÇ               Başkan Yardımcısı
 
Rahmi UYSAL             Sekreter
 
Münire Gerçek             Sayman
 
Mustafa BENGİ            Üye
 
Bu tüzük 17 (Onyedi) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.